Κύριος στόχος κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Web-praxis, ήταν τα δεδομένα που εισάγονται στο σύστημα να μπορούν να «μεταφραστούν» σε χρήσιμες πληροφορίες. Με άλλα λόγια, να μπορούν εύκολα να αναλυθούν από τους χρήστες και να τους οδηγήσουν σε ορθολογικές και επωφελείς αποφάσεις.

Εξαγωγή Δεδομένων

Όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα μπορούν να εξαχθούν σε μορφή .xls δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να τα επεξεργαστεί περαιτέρω χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες του Excel. Η διαδικασία αυτή είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τις ακριβείς εγγραφές και τα πεδία που θέλει να εξαχθούν.

Το σύστημα υποστηρίζει επίσης και την εξαγωγή σε μορφή pdf.

Δείκτες Ποιότητας και Κόστους

Το Web-praxis προσφέρει μια σειρά από δείκτες ποιότητας και κόστους σχετικά με τη χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού, καθώς και την αποδοτικότητα του Τμήματος ΒΙΤ και των εξωτερικών συνεργατών.

Σύστημα Ποιότητας

Το Web-praxis μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο υποστήριξης του συστήματος ποιότητας (ISO-9000) των Τμημάτων ΒΙΤ με την αποθήκευση και παρακολούθηση των απαραίτητων εγγράφων, δεδομένων και αρχείων.