Το Web-Praxis είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, που αναπτύχθηκε για να υποστηρίζει τα Τμήματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΤΒΙΤ) των Νοσοκομείων, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της χρήσης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Το σύστημα παρακολουθεί, υποστηρίζει και διευκολύνει όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με τη διαχείριση του εξοπλισμού, ακολουθώντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής του μηχανήματος εντός του νοσοκομείου.

Zητήστε να δείτε το demo!

Καταγραφή και Αρχειοθέτηση

πλήρης διαχείριση των αρχείων των ιατρικών μηχανημάτων, των κατασκευαστών,
των προμηθευτών, των ομάδων, των μοντέλων κλπ.

Διαδικασίες Απόκτησης

παρακολούθηση των αγορών, από την αίτηση ως τον έλεγχο αποδοχής

Προληπτική Συντήρηση και Περιοδικοί Έλεγχοι

δημιουργία και διαχείριση πρωτοκόλλων και διαδικασιών
ποιότητας και ασφάλειας, παρέχοντας επιπλέον δυνατότητες προγραμματισμού
όλων των εργασιών συντήρησης

Επισκευαστική Συντήριση

συνολική διαχείριση και προγραμματισμός των επισκευαστικών εργασιών

Διασφάλιση Ποιότητας

χρήση δεικτών ποιότητας και κόστους για την παρακολούθηση της ποιότητας
τόσο της δραστηριότητας του ΤΒΙΤ όσο και των επιμέρους υπηρεσιών
που παρέχει το νοσοκομείο

Έκδοση Εκθέσεων και Αναφορών

ανάλυση των δεδομένων και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και εκθέσεων

Διαχείριση Δυσμενών Περιστατικών

δυνατότητα έκδοσης αναφορών προς την Αρμόδια Αρχή

Εκπαίδευση

διαχείριση και παρακολούθηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης
και κατάρτισης τόσο του προσωπικού του ΤΒΙΤ όσο και του προσωπικού
του νοσοκομείου

Zητήστε να δείτε το demo!

Το Web-Praxis είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, που αναπτύχθηκε για να υποστηρίζει τα Τμήματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΤΒΙΤ) των Νοσοκομείων, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της χρήσης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Το σύστημα παρακολουθεί, υποστηρίζει και διευκολύνει όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με τη διαχείριση του εξοπλισμού, ακολουθώντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής του μηχανήματος εντός του νοσοκομείου.