Πολυεργαλείο

Home/Πολυεργαλείο

Κάθε Τμήμα ΒΙΤ διαμορφώνεται από ένα σύνολο παραμέτρων (πολιτική νοσοκομείου, στελέχωση, γεωγραφική θέση κλπ.), με αποτέλεσμα τα ΤΒΙΤ να διαφοροποιούνται αρκετά μεταξύ τους και αντίστοιχα να διαφοροποιούνται οι ανάγκες τους.

Το Web-praxis έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε ο τελικός χρήστης να μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο το μέρος εκείνο των δυνατοτήτων του συστήματος που του είναι χρήσιμες. Τα βασικά υποσυστήματα του Web-praxis είναι τα εξής:

Καταγραφή

Το υποσύστημα αυτό παρέχει ένα λεπτομερές αρχείο για κάθε μηχάνημα, παρουσιάζοντας με απόλυτα δομημένο τρόπο τις πληροφορίες που το αφορούν.

Το υποσύστημα παρακολουθεί και παρέχει στοιχεία για τα ακόλουθα:

  • Ταυτότητα και θέση
  • Κατάσταση Λειτουργίας
  • Κόστος
  • Ιστορικό συντηρήσεων και επισκευών
  • Συμβάσεις

Επισκευαστική Συντήρηση

Περιοδικοί Έλεγχοι

Το υποσύστημα αυτό παρακολουθεί ολόκληρο τον κύκλο των επισκευών, από την αναγγελία βλάβης μέχρι την αποκατάσταση. Το μη τεχνικό προσωπικό του νοσοκομείου μπορεί να παρακολουθεί και να ενημερώνεται για την εξέλιξη της πορείας της επισκευής. Το προσωπικό του ΤΒΙΤ μπορεί να βλέπει άμεσα τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί, καθώς και όλα εκείνα τα στοιχεία που θα το βοηθήσουν να εκτελέσει τις απαιτούμενες ενέργειες.

Μετά την αρχική εισαγωγή των βασικών παραμέτρων που αφορούν στους περιοδικούς ελέγχους, το Web-praxis δημιουργεί αυτόματα εντολές εργασίας για τους επόμενους ελέγχους που πρέπει να διεξαχθούν. Στην συνέχεια, το σύστημα παρακολουθεί όλα τα υπόλοιπα βήματα μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Αποθήκη Ανταλλακτικών

Το Web-praxis παρακολουθεί πληροφορίες, όπως η διαθεσιμότητα και το κόστος των ανταλλακτικών ή/και κάποιων αναλωσίμων, τα οποία είναι απαραίτητα για τους επισκευαστικούς και προληπτικούς ελέγχους.

Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο βοηθά στον προγραμματισμό του συνόλου των εργασιών, επιτρέποντας την καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Στο Ημερολόγιο ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα, χωρίς να χρειάζεται να μεταβεί σε άλλη φόρμα, να προσθέσει νέες εργασίες, να επεξεργαστεί και να επαναπρογραμματίσει παλιές, να αναζητήσει εργασίες με διαφορετικά κριτήρια κλπ.

Δείκτες Ποιότητας και Κόστους / Υποσύστημα Αναφορών

Το υποσύστημα αναφορών Web-praxis ενσωματώνει μία σειρά «προϋπολογιζόμενων» δεικτών κόστους και ποιότητας. Αναλύοντας τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί, το Web-praxis, επιτρέπει στον χρήστη να έχει μια σαφή εικόνα για το κόστος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι δείκτες αυτοί, με την επιλογή παραμέτρων, μπορούν να εξειδικευθούν σε επίπεδο τμήματος,  μηχανήματος ή άλλων βασικών μεγεθών. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται με αριθμητικό και γραφικό τρόπο. 

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν στους δείκτες μπορούν να εξαχθούν σε μορφή λογιστικών φύλλων (.xls). Έτσι, κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναλύσει  περαιτέρω τα δεδομένα, ανάλογα με τις ανάγκες του.